Cenová ponuka

  •  Cenové ponuky poskytujeme zákazníkom nezáväzne a bezplatne
  •  Cena je pevne stanovená v zmluve o dielo. Zmena ceny je možná po obojstrannej dohode napr. pri zmene materiálov alebo pri požiadavke o práce navyše
  •  Nacenené štandardné materiály si zákazník môže zmeniť podľa svojich vlastných potrieb po dohode
  •  Cenové ponuky poskytujeme zákazníkom podľa požiadavky a to vo forme buď materiál + práca alebo iba samotná práca
  •  NOVINKA !!! V prípade, že si zákazník vyberie ako realizátora hrubej stavby našu firmu, často krát zanedbávané a o to viac potrebné, zateplenie základových pásov (prácu) ponúkame zákazníkom bezplatne